ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ รถเก๋ง และรถกระบะ แอลเอ็มจีประกันภัย

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. วงเงินความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย                                                    500,000.-บ/คน

– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน                                                                          1,000,000.-บ/ครั้ง

2. วงเงินความรับผิดต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย

– ความเสียหายต่อตัวรถยนต์                                                                         100,000.-

– รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้                                                                            100,000.-

– ลักษณะอู่                                                                                                    ซ่อมอู่

– ความรับผิดส่วนแรก                                                                                          –

3. ความคุ้มครองเพิ่ม

– รย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล                                                          100,000.-บ (5คน)/(3คน)

– รย.02 ค่ารักษาพยาบาล                                                                            100,000.-บ (5คน)/(3คน)

– รย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่                                                                         200,000.-บ

เบี้ยรวมภาษีอากร ไม่รวม พรบ.                                                                     7,xxx บาท