ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ รถเก๋ง และรถกระบะ สินทรัพย์ประกันภัย

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. วงเงินความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย                                                     300,000.-บ/คน

– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน                                                                           1,000,000.-บ/ครั้ง

2. วงเงินความรับผิดต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย

– ความเสียหายต่อตัวรถยนต์                                                                          150,000.-

– รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้                                                                             150,000.-

– ลักษณะอู่                                                                                                     ซ่อมอู่

– ความรับผิดส่วนแรก –

3. ความคุ้มครองเพิ่ม

– รย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล                                                           50,000.-บ (5คน)/(3คน)

– รย.02 ค่ารักษาพยาบาล                                                                             50,000.-บ (5คน)/(3คน)

– รย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่                                                                          200,000.-บ

เบี้ยรวมภาษีอากร ไม่รวม พรบ.                                                                      7,xxx บาท