ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ รถเก๋ง และรถกระบะ สินทรัพย์ประกันภัย

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. วงเงินความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย                                                   300,000.-บ/คน

– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน                                                                         1,000,000.-บ/คน

2. วงเงินความรับผิดต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย

– ความเสียหายต่อตัวรถยนต์                                                                        150,000.-

– รถยนต์สูญหาย                                                                                         ไม่คุ้มครอง

– ไฟไหม้                                                                                                    ไม่คุ้มครอง

– ลักษณะอู่                                                                                                  ซ่อมอู่

– ความรับผิดส่วนแรก                                                                                          –

3. ความคุ้มครองเพิ่ม

– รย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล                                                           50,000.-บ (5คน)

– รย.02 ค่ารักษาพยาบาล                                                                             50,000.-บ (5คน)

– รย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่                                                                          300,000.-บ

เบี้ยรวมภาษีอากร ไม่รวม พรบ.                                                                      6,xxx บาท