ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ รถเก๋ง และรถกระบะ ไทยพาณิชย์ประกันภัย

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. วงเงินความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย                                                       1,000,000.-บ/คน

– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน                                                                             1,000,000.-บ/คน

2. วงเงินความรับผิดต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย

– ความเสียหายต่อตัวรถยนต์                                                                            100,000.-

– รถยนต์สูญหาย                                                                                             ไม่คุ้มครอง

– ไฟไหม้                                                                                                        ไม่คุ้มครอง

– ลักษณะอู่                                                                                                     ซ่อมอู่

– ความรับผิดส่วนแรก                                                                                         –

3. ความคุ้มครองเพิ่ม

– รย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล                                                               100,000.-บ (5คน)

– รย.02 ค่ารักษาพยาบาล                                                                                 100,000.-บ (5คน)

– รย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่                                                                             100,000.-บ

เบี้ยรวมภาษีอากร ไม่รวม พรบ.                                                                         6,xxx บาท