ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ รถเก๋ง และรถกระบะ เจ้าพระยาประกันภัย

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. วงเงินความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย                                                      500,000.-บ/คน

– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน                                                                            1,000,000.-บ/คน

2. วงเงินความรับผิดต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย

– ความเสียหายต่อตัวรถยนต์                                                                           100,000.-

– รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้                                                                              100,000.-

– ลักษณะอู่                                                                                                      ซ่อมอู่

– ความรับผิดส่วนแรก                                                                                            –

3. ความคุ้มครองเพิ่ม

– รย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล                                                              100,000.-บ (5คน)

– รย.02 ค่ารักษาพยาบาล                                                                                100,000.-บ (5คน)

– รย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่                                                                             200,000.-บ

เบี้ยรวมภาษีอากร ไม่รวม พรบ.                                                                        7,xxx บาท