บริษัท ไอยรา โบรคเกอร์ จำกัด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย ปกป้อง
และ รักษาผลประโยชน์เสมือนหนึ่งเป็นผู้รักษาผลประโยชน์แทนผู้เอาประกันภัย...
บริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญา
แผนประกันภัยอุบัติเหตุแบบครอบครัว NKI Family Plan
          
ประกันภัยอุบัติเหตุแบบครอบครัว

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัย และคู่สมรส อายุ 18 - 60 ปี
2. บุตรอายุ 5 - 20 ปี
3. บิดา / มารดาของผู้เอาประกันภัย หรือบิดา / มารดาของคู่สมรสอายุไม่เกิน 65 ปี

ระยะเวลาคุ้มรอง
1. ปีนับจากวันที่ตกลงคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความสูญเสียอันเนื่องจากการบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลางาน ทุกสถานที่ทั่วโลกตามเงื่อนไข อ.บ.2

และขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมถึง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

ผลประโยชน์
1. การเสียชีวิต
2. สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง และการพูดออกเสียง ( อ.บ.2 )
3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
4. ค่ารักษาพยาบาล

ข้อกำหนดเบื้องต้น
1. ผู้เอาประกันภัย และบุคคลในครอบครัวที่มีชื่อในกรมธรรม์ จะต้องกรอกใบคำขอมาให้บริษัทฯ พิจารณาก่อนการรับประกันภัย
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัย ในกรณีผู้เอาประกันภัยสมัครมากกว่า 1 กรมธรรม์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัย ในกรณี บุตรหรือบิดา / มารดา
    ของทั้งผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสมีมากกว่า 2 ท่าน

ข้อยกเว้น
1. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยธรรมดา หรือการติดเชื้อที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
2. การทำร้ายร่างกายโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย
3. ภัยสงคราม
4. การกระทำอาชญากรรม
5. การทะเลาะวิวาท
6. อุบัติเหตุขณะตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ ของสุรา หรือยาเสพติด
7. การจลาจลและนัดหยุดงาน
8. การเล่นกีฬาอันตราย
9. การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ ในสงครามหรือการปราบปราม
10. การแท้งบุตร

Copy right 2005-2008 Iyara Broker Co.,Ltd. All Rights Reserved.
sales@iyarabroker.com


                                                            NKI FAMILY PLAN

ข้อตกลงคุ้มครอง
แผนความคุ้มครอง
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
ผู้เอาประกันภัย
1. เสียชวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา อ.บ.2
    หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
200,000
500,000
1,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
10,000
25,000
50,000
3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
250,000
500,000
4. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
200,000
500,000
500,000
คู่สมรส1.เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา อ.บ.2หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
100,000
250,000
500,000
2.ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
5,000
12,500
25,000
3.การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000
125,000
250,000
4.การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000
250,000
500,000
บุตร ( ไม่เกิน 2 ท่าน )1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา อ.บ.2
    หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
20,000
50,000
100,000
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
1,000
2,500
5,000
3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000
25,000
50,000
4. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
20,000
50,000
100,000
บิดา / มารดา  ( ไม่เกิน 2 ท่าน )1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา อ.บ.2
    หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
50,000
125,000
250,000
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
2,500
6,250
12,500
3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
25,000
62,500
125,000
4. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
50,000
12,000
250,000
เบี้ยประกันภัย
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
1. ผู้เอาประกันและคู่สมรส
1,460
3,010
5,595
2. บุตร คนละ
110
275
555
3. บิดา / มารดา คนละ
275
645
1,070
เว็ปลิ้งค์
ข่าว