บริษัท ไอยรา โบรคเกอร์ จำกัด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย ปกป้อง
และ รักษาผลประโยชน์เสมือนหนึ่งเป็นผู้รักษาผลประโยชน์แทนผู้เอาประกันภัย...
Copy right 2005-2008 Iyara Broker Co.,Ltd. All Rights Reserved.


บริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญา
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

หลักประกันที่มั่นคง สำหรับวันนี้...และวันข้างหน้า...ด้วยความอุ่นใจ ทุกที่ทุกเวลา 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จาก กรุงเทพประกันภัย

กา่รประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มุ่งบรรเทาความเดืิอดร้อนทางการเงิน กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ในขณะทำงาน พักผ่อน ระหว่างเดินทางหรือท่องเที่่ยวทั่วโลก

การแบ่งกลุ่มผู้เอาประกันภัยตามความเสี่ยงของลักษณะงาน
กลุ่ม A ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในระดับที่น้อยที่สุดมีอาชีพหรือมีหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน และทำงานไม่ได้ใช้เครื่องจักร เช่นผู้บริหาร พนักงานบริษ้ท แพทย์ เภสัชกร ข้าราชการ วิศวกร เป็นต้น

กลุ่ม B ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในระดับปานกลางมีอาชีพที่ต้องทำงานนอกสำนักงานเป็นบางครั้งคราว      หรือ       เป็นกลุ่มช่างฝีมือที่มีความชำนาญและทักษะ บางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร เช่นตัวแทน/นายหน้า วิศวกร ช่างไม้ เจ้าของกิจการขนาดเล็ก เป็นต้น

กลุ่ม C  ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง ส่วนใหญ่จได้ใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ที่ใช้แรงงาน หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ เช่น ผู้ปฏิบัติการด้านช่า่ง ด้านการผลิต ด้านการขนส่ง พนักงานขาย นักร้อง นักแสดง มัคคุเทศก์ นักข่าว พนักงานขับรถ เป็นต้น
กลุ่ม D ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เช่น คนงานก่อสร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรับส่งเอกสาร เป็นต้น

ภัยเพิ่มเติม
ผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับภัยดังต่อไปนี้ได้
1. กา่รขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2. ภัยสงคราม
3. กา่รจลาจลและนัดหยุดงาน
4. การแข่งขันหรือเล่นกีฬาที่อันตราย
5. การโดยสารอากาศยานที่ไม่ใช้สายการบินพาณิชย์
ความคุ้มครองพิเศษเพื่อคนพิเศษเช่นคุณ
1. การสูญเสียชีวิต
2. การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา
3. ทุพพลภาพถาวร
4. ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุุบัติเหตุ

ข้อยกเว้น
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจาก
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
2. การฆ่าตัวตาย
3. การแข่งขันหรือเล่นกีฬาอันตราย
4. การล่าสัตว์
5. การได้รับเชื่อโรค การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม
6. การแท้ลูก
7. การจราจลและนัดหยุดงาน
8. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
9. การโดยสารอากาศยานที่ไม่ใช่้สายการบินพาณิชย์
10. การก่ออาชญากรรม
11. การปฏิบัติราชการทหาร / ตำรวจ
12. การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท
13. การแผ่รังสีนิวเคลียร์
14. ภัยสงคราม
ผ่อนภาระให้ัเบาใจ
                         อุ่นใจได้เสมอ ทุกที่ ทุกเวลา
เว็ปลิ้งค์
ข่าว