บริษัท ไอยรา โบรคเกอร์ จำกัด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย ปกป้อง
และ รักษาผลประโยชน์เสมือนหนึ่งเป็นผู้รักษาผลประโยชน์แทนผู้เอาประกันภัย...
Copy right 2005-2008 Iyara Broker Co.,Ltd. All Rights Reserved.


บริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญา
บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด

ขอเสนอแผนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับ ครอบครัวของท่านโดยให้่ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง และทุกสถานที่่ัทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นขณะทำงาน หรือเดินทางท่องเที่ยวซึ่งอาจทำให้เกิดความบาดเจ็บ  แก่ร่างกาย การสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพอย่างถาวร การถูกฆาตกรรม และลอบทำร้ายร่างกาย และได้ขยาย ความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ด้วย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่  20 - 60 ปี บริบูรณ์ิ บุตรอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 20 ปีบริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
( ก ) สำหรับบุตรอายุ 10  -  20 ปี 
( ข ) สำหรับบุตรอายุ 6 เดือนถึง 20 ปี
2. จำนวนผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ( ผู้เอาประกันภัย และ คู่สมรส หรือ บุตร )
3. คู่สมรสหมายถึง คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฏหมาย
4. บุตร หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฏหมายหรือบุตรบุญธรรมตามกฏหมาย ที่ยังมิได้สมรส
5. ผู้เอาประำักันภัยและคู่สมรส มีอา่ชีพทีมี่ความเสี่ยงภัยน้อย ซึ่งทำงานประจำในสำนักงานทำงาน และทำงานนอกเป็นครั้งคราว ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน เจ้า่ของกิจการ เสมียน ครู อาจารย์ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ข้าราชการ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ สถาปนิก มัณฑนากร งานโฆษณา งานขาย เป็นต้น
6. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณรับประกันภัย ตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ และจะอนุมัติต่อเมื่อได้รับใบคำขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
ลำ
ดับ

ความคุ้มครอง (อบ.1)
แผน 1
แผน 2
ผู้เอาประำกันภัย
คู่สมรส
บุตร(ก)คนละ
บุตร(ข)คนละ
ผู้เอาประกันภัย
คู่สมรส
บุตร(ก)คนละ
บุตร(ข)คนละ
1
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา
400,000
400,000
100,000
100,000
600,000
600,000
100,000
100,000
2
ทุพพลภาพถาวร
400,000
400,000
100,000
100,000
600,000
600,000
100,000
100,000
3
การถูกฆาตกรรมและ่ลอบทำร้ายร่างกาย
400,000
400,000
100,000
100,000
600,000
600,000
100,000
100,000
4
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
200,000
200,000
50,000
50,000
300,000
300,000
50,000
50,000
5
ค่ารักษาำพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง )
20,000
20,000
5,000
-
30,000
30,000
5,000
-
6
เบี้ยประกันภัยต่อปี ( รวมภาษีอากรแล้ว )
1,150
900
500
120
1,600
1,300
500
120
บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด
  
ตาราง แผนประกันภัย ศรีเมืิอง
ลำ
ดับ
ความคุ้มครอง (อบ.1)
แผน 3
แผน 4
ผู้เอาประกันภัย
คู่สมรส
บุตร(ก)คนละ
บุตร(ข)คนละ
ผู้เอาประกันภัย
คู่สมรส
บุตร(ก)คนละ
บุตร(ข)คนละ
1
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา
800,000
800,000
100,000
100,000
1,000,000
1,000,000
100,000
100,000
2
ทุพพลภาพถาวร
800,000
800,000
100,000
100,000
1,000,000
1,000,000
100,000
100,000
3
การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกาย
800,000
800,000
100,000
100,000
1,000,000
1,000,000
100,000
100,000
4
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
400,000
400,000
50,000
50,000
500,000
500,000
50,000
50,000
5
ค่ารักษาำพยาบาล(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
40,000
40,000
5,000
-
50,000
50,000
5,000
-
6
เบี้ยประกันภัยต่อปี(รวมภาษีอากรแล้ว)
2,050
1,700
500
120
2,600
2,200
500
120
หากท่านกำลังมองหารายได้เสริม รับสมัครตัวแทน ฟรีแล้นท์
ด่วน
หมายเหตุ
แผนพับนี้เป็นเอกสารเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น มิใช่หนังสือสัญญาประกันภัย โดยรายละเอียดทั้งหมดจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และจะมีผลการบังคับจนกว่าทางบริษัทฯ จะยอมรับใบคำขอเอาประกันภัยของท่าน
เว็ปลิ้งค์
ข่าว