บริษัท ไอยรา โบรคเกอร์ จำกัด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย ปกป้อง
และ รักษาผลประโยชน์เสมือนหนึ่งเป็นผู้รักษาผลประโยชน์แทนผู้เอาประกันภัย...
Copy right 2005-2008 Iyara Broker Co.,Ltd. All Rights Reserved.


บริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญา
หากท่านกำลังมองหารายได้เสริม รับสมัครตัวแทน ฟรีแล้นท์
ด่วน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัยจำกัด
การประกันภัยอุบัติส่วนบุคคล แผน Diamond และแผน Silver
แผน Diamond
แผน Silver
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย
จำนวนเงินเอาประกันภัย ( บาท  )
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
แผน 6
แผน 7
แผน 8
แผน 9
แผน 10
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสีย อวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การ
พูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( อบ.2 )
*การถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่าง
กาย
100,000100,000
200,000200,000
300,000300,000
400,000400,000
500,000500,000
600,000600,000
700,000700,000
800,000800,000
900,000900,000
1,000,000


1,00,000
ค่ารักษาำยาบาล
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพัก รักษาตัวในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน)
400
400
500
700
700
800
1,000
1,000
1,100
1,300
เงินช่วยเหลือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
* การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูด
ออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง ( อบ.2 )
* ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

100,00010,000

200,00020,000

300,00030,000

400,00040,000

500,00050,000

600,00060,000

700,00070,000

800,00080,000

900,00090,000

1,000,000100,000
การจ่ายค่าผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณี
เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯนายจ้าง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
* เบี้ยประกันภัยรายปี ( บาท )
600
900
1,300
1,700
2,000
2,400
2,800
3,100
3,500
3,900
หมายเหตุ อาชีพที่นอกเหนือจากดังกล่าวข้างต้นนี้กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด 
               หรือตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประำกันภัยของบริษัทฯ
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย
จำนวนเงินเอาประกันภัย ( บาท )
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
แผน 6
แผน 7
แผน 8
แผน 9
แผน 10
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
( อบ.2 )
* การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย
ร่างกาย
100,000
50,000
200,000
100,000

300,000
150,000
400,000
200,000
500,000
250,000
600,000
300,000
700,000
350,000
800,000
400,000
900,000
450,000
1,000,000
500,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
เงินช่วยเหลือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
10,000
20,000
30,000
40,000

50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
การขับขี่หรือโดยสารจักรยาน
ยนต์
* การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
( อบ.2 )
* ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป


500,000
5,000


100,00
10,000


150,000
15,000


200,000
20,000


250,000
25,000


300,000
30,000


350,000
35,000


400,000
40,000


450,000
45,000


500,000
50,000
การจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานให้
กับบริษัทฯนายจ้าง
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
* เบี้ยประกันภัยรายปี ( บาท )
600
900
1,300
1,700
2,000
2,400
2,800
3,100
3,500
3,900
แผนประกันภัย My Personal Care

    เป็นแผนประกันภัยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อคุ้มครองตัวท่าน ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการทำงาน เดินทาง พักผ่อน อยู่บ้่าน หรือกิจกรรมใดๆตลอด 24 ชั่่วโมง ทั่วโลก ด้วยความอุ่นใจกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากว่าแผนประภัยใดๆ

ความคุ้มครอง
       ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลานาน 1 ปีเต็ม ไม่ว่าจะอยู่ในขณะปฏิบัติำภาระกิจหน้าที่ใดๆ ทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน การเดินทาง ทางนำ้ ทางบก และทางอากาศ ในฐานะเป็นผู้โดยสารบนเครื่องบินพาณิชย์
ผลประโยชน์พื้นฐานให้ความคุ้มครอง
 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูกออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( อบ.2 )
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

ผลประโยชน์พิเศษให้ความคุ้มครอง
 • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย
 • การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ หมายถึง ค่าชดเชยรายวันตามวงเงินที่กำหนด โดยจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยตามจำนวนวัน
          ของการพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 365 วันนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • เงินช่วยเหลีอค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หมายถึง เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ ในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกายหรือการขับขี่ หรือโ่ดยสารรถจักรยานยนต์ ให้กับผู้รับประโยชน์ตามจำนวนเงินที่กำหนด เมื่อบริษัทได้รับหลักฐานที่ยืนยันได้ถึงการเสียชีวิตของผู้ที่ได้รับความคุ้มครองที่ครบถ้วนแล้ว
 • การจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเ่ติมในกรณีเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานให้กับบริษัทนายจ้าง หมายถึง บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีก 1 เท่า จากผลประโยชน์ในกรณี
          ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย หรือการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ในขณะปฏิบัติงานให้กับบริษัทนายจ้าง           
          ให้กับผู้รับประโยชน์ตามจำนวนเงินที่กำหนด เมื่อบริษัทฯไ้ด้รับหลักฐานที่ยืนยันได้ ถึงการเสียชีวิตของผู้ที่ได้รับความคุ้มครองพร้อมกับเอกสารประกอบการรับค่าสิน
          ไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัยที่ครบถ้วนแล้ว

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร
 • จำนวนเงินที่เอาประกันภัยเพิ่มสำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ฺ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการเพิ่มจำนวนเงินประกันภัยสำหรับการเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( อบ.2 ) โดยอัตโนมัติในปีต่ออายุร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีแรก ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะที่ปรับ
          เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทั้งหมดเเล้วจะต้อง ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่เอาประกันภัยปีแรก
 • บัตร PA Gold Card ผู้เอาประกันภัยทุกท่านจะได้รับบัตรทอง PA Gold Card เพื่อสิทธิในการรักษาพยาบาลที่ได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินจ่ายไปก่อน
          แต่่่่่อย่างใดกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 แห่งทั่วโลก

คุณสมบัตรของผู้เอาประกันภัย
 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • ขั้นอาชีพ 1-3
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ

ข้อยกเว้น
       ไม่คุ้มครองการเจ็บป่่วย การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบััติเหตุ การฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัีคร การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์ของสุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม การโดยสารอากาศยานที่มิใช่เครื่องบินบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจลและการนัดหยุดงาน เป็นต้น
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก พร้อมค่ารักษาพยาบาล
 • ฟรีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มสำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ 10%ของปีแรก ติดต่อกันสูงสุด ไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินที่เอาประกันภัยปีแรก
 • การชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยหลือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบััติเหตุ
 • จ่ายค่าผลประโยชน์เพิ่มอีกหนึ่งเท่าในกรณี ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานให้กับบริษัทนายจ้าง
 • บัตรทอง PA Gold Card เพื่อสิทธิในการรักษาำพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน
อาชีพของผู้เอาประกันภัยแผน Diamond ( ชั้นอาชีพ 1-2 )
       หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขายในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว รามถึงบางครั้งทำงานใช้เครื่องจักร หรือทำงานกลางแจ้ง เช่น ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก เลขานุการ เสมียน พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานบัญชี พนักงานรับโทรศัพท์ แคชเชียร์ แม่บ้าน เจ้าของกิจการร้านค้า เช่น ร้านขายผ้า ร้านขายแว่นตา ร้านซักรีดซักแห้ง ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านขายของชำ ร้านจำหน่ายยาสำเร็จรูป ฯลฯ พนักงานขายของหน้าร้าน ห้างสรรพสินค้า - ศูนย์การค้า ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนภาพ ผู้ออกแบบเสื้อผ้า แพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ เภชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ครู อาจารย์ นักแต่งเพลง ครูสอนดนตรี ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย นักวิชาการ นักตกแต่ง ภายในสัตวแพทย์ ช่างเจียรนัยเพชรพลอย ช่างซ่อมกุญแจ พ่อครัว แม่ครัว ช่างทอง ช่างภาพอิสระ ช่างเขียนป้ายโฆษณา เกษตรกร คนทำสวน ผู้สื่อข่าว พนักงานขาย วิศวกรรมประจำสำนัึกงาน ฯลฯ

อาชีพของผู้เอาประกันภัย ( ชั้นอาชีพ 3 )
       หมายถึงผู้ปฏิบัติงานทางด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซี่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเป็ฺนผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านการขนส่ง ที่มีการเดินทาง หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ เช่น พนักงานฝ่ายสำรวจ วิศวกรประจำห้าง วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า ช่างเครื่องกล-เครื่องยนต์ ช่างพิมพ์ ช่างประปา ช่างเชื่อม ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า ช่างตัดกระจก ช่างทำมุ้งลวด พนักงานส่งของ พนักงานประจำรถ มัคคุเทศก์ ครูสอนขับรถยนต์ ยามหรือ  ร.ป.ภ ฯลฯ พนักงานขับรถยนต์ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ประจำทาง รถยนต์โรงเรียน รถแท๊กซี่ รถบรรทุก ฯลฯ

อาชีพยกเว้น
       พนักงานส่งเอกสาร หรือพนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครฯ นักแสดง นักกีฬา
เว็ปลิ้งค์
ข่าว
หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นนี้ รวมอากรแสตมป์และภาษีีธุรกิจเฉพาะแล้ว